Nejčastější dotazy vlastníků budov a objektů k povinnosti předložení energetického průkazu objektu

1. Koho se průkazy energetické náročnosti budov týkají?

K budovám, které jej měly mít podle původního znění zákona (novostavby, výrazné rekonstrukce…) přibydou administrativní a také bytové a rodinné domy – ty ovšem jen při prodeji či pronájmu. Celý proces začíná datem 1. ledna 2013 a pro jednotlivé povinnosti jsou zákonem 318/2012 Sb. definovány výměry objektů a k tomu vztažené povinnosti mít v danou chvíli průkaz k dispozici. Celé znění zákona je pak dáno zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

2. Pokud rodinný dům nebo byt nechci pronajímat ani prodávat, je třeba mít průkaz energetické náročnosti budov?

Pokud vlastníte rodinný domek či byt a nechcete jej prodat ani pronajmout, tak se na vás povinnost nechat si zpracovat průkaz nevztahuje. Bytový dům, vlastněný družstvem či společenstvím vlastníků, průkaz postupně potřebovat bude podle zákona 406/2000 Sb.

3. Kdo se může pořízení průkazu vyhnout při prodeji nemovitosti?

Pouze vlastník bytové jednotky. A to tím, že doloží účty za energii za uplynulé tři roky. I když je doma nemáte, můžete si je zpětně vyžádat u energetické společnosti. Ovšem jinou věcí zůstává, pokud tyto doklady neseženete, nebo jste vlastníkem bytu kratší dobu než 3 roky a pak tedy doklady za energie za 3 roky logicky nedostanete. Zde bude třeba průkaz nechat zpracovat nebo si jej vyžádat od SVJ, které může v mezičase nechat průkaz zhotovit na celý bytový dům.

4. Kdo průkazy vydává? Kde najdu kontakty na energetické auditory?

Seznam lidí oprávněných vydávat energetické průkazy najdete na internetové stránce ministerstva průmyslu a obchodu: www.mpo-enex.cz/experti/. Touto osobou může být po absolvování příslušného přezkoušení energetický auditor, autorizovaný inženýr či autorizovaný technik.

5. Kolik bude průkaz stát? Je na to nějaká tabulka? Musí objekt auditor navštívit osobně?

Náklady na zpracování průkazu závisí na tom, jak je hodnocená budova velká a kolik času to odborníkovi zabere. Průkaz na rodinný dům bude stát do deseti tisíc korun, na větší domy pochopitelně více. Záležet bude i na tom, jaké podklady budou k dispozici a co si bude muset energetický auditor zajišťovat sám. V každém případě z pohledu naší společnosti bude průkaz na rodinný dům realizován již za 5 400,- Kč včetně DPH se zajištěním precizního posouzení objektu technikem v ceně od 1 000,- Kč včetně DPH. Každý objekt bude navštíven a posouzen odborníkem i vzhledem k ochraně spotřebitele a objektivnímu posouzení objektu.

6. Jakou dodací lhůtu má energetický auditor na zpracování průkazu?

Doba není nijak ohraničená. Záleží na dohodě mezi auditorem a majitelem nemovitosti. U novostaveb, které průkaz musí mít už dnes a dělá se podle projektové dokumentace, to může být již následující den po celkovém průzkumu nemovitosti technikem. Samotné zpracování posléze trvá již jen několik hodin.

7. Mohu si pozvat auditora z jiného kraje, než kde bydlím?

Ano, můžete. Každopádně naši technici jsou ve všech okresech a městech po celé ČR, tedy je možné si objednat skrze centrálu společnosti nebo certifikovaného obchodního partnera firmy Comfort Space, a.s. které jsou v nabídce a kontaktech zde na tomto webu. Není tedy nutné se obávat, že pokud firma sídlí v Praze, že není schopna zajistit včas a objektivně průkaz například klientovi v Ostravě nebo Karlových Varech.

8. Jak dlouho energetický průkaz platí?

Průkaz energetické náročnosti budovy platí deset let nebo do provedení větší změny dokončené stavby, kdy je třeba průkaz v případě dalšího prodeje či pronájmu nechat aktualizovat či nechat zpracovat znovu. Vlastník nemovitosti by byl sám proti sobě, pokud by toto neučinil, jelikož se předpokládá, že stav nemovitosti zlepšil a tudíž se zlepší i hodnocení energetické náročnosti objektu k lepším výsledkům.

9. Ovlivní výsledek průkaz energetické náročnosti budovy tržní cenu na trhu s nemovitostmi?

Je to zcela spekulativní informace, ale lze předpokládat, že cena bude porovnávána i ve vztahu ke kvalitě obálky budovy a energetické náročnosti. Jistě že klient na straně kupujícího bude schopen blíže určit, zda chce kupovat levnější dům s předpokladem rekonstrukce a tedy i investice. Pak si logicky vybere klidně i objekt s horšími výsledky hodnocení objektu. Obráceně však může přistupovat k věci kupující s tím, že pokud nechce do objektu a nákladů na provoz do budoucnosti investovat, pomůže mu průkaz blíže specifikovat budoucí užívání budovy a jeho náklady. Tedy koupí zřejmě dražší objekt s kvalitnějším způsobem teplené ochrany budovy a technologiemi na vytápění.

10. Jak to bude v případě bytového domu s nebytovým prostorem, ve které je například kosmetické studio nebo nějaká prodejna? Počítá se nebytový prostor do celkové energeticky vztažné plochy?

Záleží na tom, jak je objekt vytápěn a jak v něm jsou udělané tepelné izolace. Například v klasické panelákové kočárkárně předělané na kosmetické studio není žádná tepelná izolace mezi obchodem a byty a ani není odděleno vytápění – zde bude objekt pravděpodobně považován za jeden celek.

11. U mnohých staveb se průkaz vystavuje na základě projektové dokumentace před zahájením stavby. Jak se bude postupovat u starších budov, k nimž žádný projekt neexistuje – například vesnických domů, městských činžáků z 19. století a podobně?

Velmi často si lze vyžádat kopii projektové dokumentace na stavebním úřadě, kde mají archivované i projekty z 19. století. Pokud skutečně nebude k dispozici, bude si muset energetický specialista objekt zaměřit tak, aby byl schopen průkaz zpracovat.

12. Kdo žádá o kopii projektové dokumentace na stavebním úřadě?

Vždy musí žádat majitel, ten popřípadě může někoho zplnomocnit. Někde je to vyřízené během několika dní a zadarmo, jinde to trvá déle či to zpoplatňují.

13. Co když neseženu projektovou dokumentaci ke svému domu? Co energetický specialista potřebuje k zaměření nemovitosti znát?

Bez projektu to bude dražší. Energetický odborník musí mít přístup do všech prostor v domě a prohlédne si ho ze všech stran i zvenčí, aby jej mohl zaměřit, tedy zjistit rozměry všech konstrukcí, které obalují budovu. Dále je třeba odhalit skladbu obvodových konstrukcí. Zde pomohou specialistovy zkušenosti i znalosti majitele, například z toho, jak vrtal hmoždinku do zdi. Další údaje se týkají technického systému budovy – osvětlení, vytápění, větrání, chlazení a zařízení zajišťujících mikroklimatické podmínky uvnitř. Cena u rodinných domů může být již od 1 000,- Kč a u větších budov typu bytových domů od 4 000,- Kč včetně DPH.

14. Jak postupovat v případě bytového domu, kde je společenství vlastníků? Jeden (dva) vlastníci chtějí byt pronajímat, ostatní nikoli. Štítek tudíž nepotřebují a nechtějí se podílet na uhrazení nákladů.

V zákoně je jednoznačně stanoveno, že majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájem a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu však bude průkaz možné nahradit fakturami za všechny energie za poslední tři roky.

15. Jak je to v případě bytu v družstevním vlastnictví? Potřebuji mít energetický průkaz, když ho prodávám? Jak mám postupovat?

Povinnost platí při převodu nemovitosti. U družstevního bytu nejde o převod nemovitosti, ale o převod členských práv, a tudíž zde není nutné nechat si zpracovat průkaz. Od roku 2016 však půjde o pronájem ucelené části nemovitosti, všechny družstevní byty budou muset mít průkazy zpracované. Povinnost bude na majiteli domu, tedy na družstvu.

16. Co mi hrozí, když pronajímám či prodávám byt nebo dům, který nebudu mít opatřený průkazem energetické náročnosti?

Pokud se na vás vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí vám pokuta. Podle zákona 318/2012 Sb. je zde uvedeno, že pro vlastníka jednotky, tedy bytu to může být pokuta až do výše 50 000,- Kč. Pro vlastníka objektu, tedy domu to může být pokuta až do výše 100 000,- Kč. I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej dodatečně vyžadovat.

17. Co se stane, když vlastník nemovitosti nebude mít průkaz přiložený ke kupní smlouvě?

Vlastník, tedy prodávající či pronajímatel má povinnost ze zákona nejpozději v den podpisu kupní smlouvy předložit kupujícímu průkaz energetické náročnosti budovy a předat mu jej v rámci aktu podpisu smlouvy. Průkaz se tak stává nedílnou součástí smlouvy a nedodání průkazu může zakládat i na podnět neplatnosti či nekompletnosti zákonných podkladů k uzavření smlouvy. V tomto případě tedy může dojít ze strany kupujícího i k pokusu smlouvu zneplatnit, či od smlouvy odstoupit z důvodu vad.

18. Kdo bude průkazy kontrolovat?

Kontroly bude provádět Státní energetická inspekce s ministerstvem průmyslu a obchodu. Nicméně v praxi si lze ze samotného principu povinností dovodit i to, že samotným subjektem kontroly bude již samotný kupující, který je oprávněn průkaz energetické náročnosti budovy vyžadovat a mohl by být i tím, kdo oznámí jednu z dotčených orgánů, že prodávající nesplnil svou zákonnou povinnost. Praxe však ukáže své.

19. Musím mít energetický průkaz, když prodávám chatu či chalupu? Když ji v létě někomu pronajímám na týden?

Ne, tato povinnost se nevztahuje na rekreační objekty. Dále se tato povinnost netýká ani objektů či bytů s menší plochou jak 50m2.

20. Musím dům opatřit energetickým průkazem, když jej zdědím v dědickém řízení a nechci ho prodávat ani pronajímat? Když ho na mě rodiče převedou? I tady se mění majitel…

V zákoně se mluví pouze o vztahu prodávající a kupující, při jiném způsobu nabytí nemovitosti průkaz není potřeba. Je především ochranou kupujícího, aby věděl, jakou spotřebu energie nemovitost má. U darů či dědictví nelze očekávat, že by měl nabyvatel možnost volby. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se byt převádí jen na jednoho z manželů.

21. Průkaz energetické náročnosti budovy bude mít jinou grafickou podobu než tu, kterým se dosud označovaly novostavby. Už je hotová? Jak tedy bude vypadat?

Grafický návrh průkazu energetické náročnosti objektu je již zpracován a očekává se v rámci vyhlášky i potvrzení tohoto vzoru, který je zde vystaven.

22. Musí být průkaz umístěn viditelně?

Jen u veřejných budov, u rodinných domů ne. Při prodeji rodinného domku či bytu je ovšem nutné jej uveřejnit všude tam, kde se nemovitost inzeruje.

23. Vztahuje se povinnost mít průkaz i na domy v památkových zónách a jejich ochranných pásmech?

Ano, i ty musí mít průkaz energetické náročnosti budov. Nicméně pro samotné objekty označené jako památky se tato povinnost nevztahuje stejně tak jako na objekty náboženského užívání.

24. Chystám se dům či byt rekonstruovat a průkaz už mám. Při jakých stavebních úpravách se změní?

Podle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

25. Kde zjistím, že průkaz, který mi je předáván, není falzifikát?

Tato věc se dá ověřit na MPO nebo u konkrétního výstavce průkazu, zda jej vystavil, nebo zda je zapsán na seznamu energetických expertů. To samo o sobě ovšem nezaručí objektivitu zpracování kvality a výstupu průkazu. Pakliže se domníváte, že průkaz nekoresponduje s posouzeným stavem a charakterem Vaší budovy, či objektu, zkonzultujte tuto záležitost s jiným auditorem nebo průkaz reklamujte. V rámci povinných příloh lze zjistit, zda je průkaz zpracován k danému objektu či zda jsou údaje v průkazu podezřele jiné.

Zdroj: Comfort space

zpět na rady